หลักฐานต่างๆ ที่ควรนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ

1. สัญญาใบเช่าซื้อหรือสำเนา

2. ใบสำคัญติดต่อซื้อ ขาย เช่า ยืมหรือฝาก

3. ใบสำคัญที่บริษัทห้างร้านออกให้โดยระบุรูปพรรณ ยี่ห้อ สี ขนาด  น้ำหนักและเลขหมายประจำตัว